"Eesti 2035" on riigi pikaajaline arengustrateegia, mille eesmärk on kasvatada ja toetada meie inimeste heaolu nii, et Eesti oleks ka kahekümne aasta pärast parim paik elamiseks ja töötamiseks. Riigikogus 2021. aasta 12. mail vastu võetud strateegia annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele ning eurorahade kasutamisele. Strateegia koostamist vedasid kõikide huviliste osalusel Riigikantselei ja rahandusministeerium ning strateegia koostamisse panustas ligi 20 000 Eesti inimest.

Strateegia "Eesti 2035" sündis koosloomes – eestimaalaste, ühenduste ja liitude, kogukondade, sotsiaalpartnerite, ekspertide, ettevõtjate, omavalitsuste ning ametnike ühistööna. Strateegias seatakse viis pikaajalist strateegilist sihti, mis lähtuvad ühiselt valitud aluspõhimõtetest. Strateegilised sihid on väärtuspõhised eesmärgid ja need on aluseks riigi strateegiliste valikute tegemisel, mille elluviimisse panustavad kõik Eesti strateegilised arengudokumendid (nt valdkondade arengukavad jm). Seatud sihte peetakse silmas nii riigi eelarvestrateegia kui ka valitsuse tegevusprogrammi koostamisel. Sihtideni jõudmiseks on vaja arvestada Eesti arenguvajaduste, globaalsete suundumuste, Euroopa Liidu poliitikaraamistiku ning üleilmsete säästva arengu eesmärkidega.


Strateegia elluviimiseks uuendab Vabariigi Valitsus igal kevadel "Eesti 2035" tegevuskava. Strateegia tegevuskava uuendamise protsessis saab igaüks oma panuse anda Riigikantselei ja koostööpartnerite erinevate koosloomeliste projektide kaudu nagu Arvamusrännak. 

Tutvu lähemalt "Eesti 2035" strateegia ja tegevuskava dokumentidega: https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia/materjalid