Arvamusrännaku raames toimuv ideekorje on praktilise väljundiga. Arutelude  eesmärk on koguda tagasisidet ja ideid riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" tegevuskava uuendamiseks.

Aruteludel välja pakutavad ideed kogutakse kokku Arvamusrännaku kodulehe kaudu. Arutelujuht sisestab pärast arutelu lõppu oma arutelul kerkinud ideed ja ettepanekud tagasiside ankeeti SIIN.

Pärast ideekorjet töötab Arvamusrännaku meeskond läbi kõik ideed, et sõeluda esitatud ettepanekud valdkondade kaupa ja esitada tulemused Riigikantseleile. Seejärel alustab Riigikantselei strateegiabüroo tööd kõigi esitatud ettepanekutega, et edastada need valdkondade ekspertidele tagasisidestamiseks ja ühiseks ettevalmistamiseks "Eesti 2035" tegevuskava jaoks.

Koosloomelise arendusprotsessi tulemusena jõuavad välja valitud ideed riigi pikaajalise arengustrateegia tegevuskavva ning saab alata konkreetsete tegevuste elluviimine. Sel moel on tagatud, et Eesti arengu jaoks olulised teemad ja arendusideed, mis on koos erinevate elanikkonnagruppidega välja pakutud ja läbi töötatud, jõuavad reaalselt riigi arengut kujundavasse strateegiadokumenti ning saavad praktilise väljundi tegevuskavas, mille elluviimisse on kaasatud nii avalik sektor, vabaühendused kui ka äriorganisatsioonid.

Arvamusrännak kuulub ühe tegevusena Eesti avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskavva, kuhu koondatud tegevused aitavad suurendada riigi koosloomelist ja teadmistepõhist poliitikakujundamist. 2022.-2024. aasta AVP tegevuskavas on lisaks Arvamusrännakule veel mitmeid tegevusi, mis toetavad arengusuunda, et Eesti oleks uuendusmeelsem, usaldusväärsem ja inimesekesksem riik.